Hlášení rozhlasu (25. týden roku 2018)


Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2018. Poplatek činí 270,– Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.


Představenstvo zemědělského družstva Partutovice svolává všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu dne 23. června 2018 v 9.00 hod. ve stravovacího zařízení Zemědělského družstva Partutovice.

Návrh programu jednání členské schůze:

1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení programu členské schůze

2. Volba sčitatelů hlasů, mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Vystoupení zástupce mandátové komise

4. Projednání výroční zprávy o hospodaření Družstva, účetní závěrky a seznámení s hospodářským výsledkem Družstva za rok 2017

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Družstva a o stavu jeho majetku za rok 2017

6. Zpráva kontrolní komise a její vyjádření k hospodářskému výsledku Družstva za rok 2017

7. Schválení výroční zprávy o hospodaření Družstva, účetní závěrky a způsobu řešení hospodářského výsledku Družstva z roku 2017

8. Volba p. Martina Poláka, bytem Partutovice do funkce člena představenstva Družstva

9. Různé

10. Usnesení

11. Závěr

Prezence účastníků členské schůze proběhne v místě konání členské schůze od 8,30 hod.

Právo účastnit se členské schůze mají zejména členové družstva.

Člen družstva se může členské schůze zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Při prezenci je nutno předložit platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce, jakož i to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích (635 odst. 2 ZOK).


Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší obce se svojí prodejnou přijede ve čtvrtek  21. června  2018 v 15:15 hod na obvyklé místo " Partutovice drahy " a v 15:30 hod „  Partutovice zastávka“ a bude prodávat obvyklý sortiment krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

 

Kamenictví Gál sjednává po telefonní domluvě objednávky na veškeré kamenické práce a to na telefonním čísle: 777 888 332. Kamenictví nabízí nové pomníkové sestavy a jiné úpravy, opravy Vašeho hrobu, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování.

 

MAS Hranicko vyhlásila Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV pro zemědělce a drobné podnikatele. Žádosti o podporu bude MAS přijímat do 3.7.2018 včetně, kdy bude Výzva uzavřena.

 

Jiří Lehnert

místostarosta obce

 

 

 

Vyvěšeno: před 18 hodinami

Informace pro uživatel služby SMS Infokanál

Služba je určena pro občany obce Partutovice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím SMS nebo písemně na podatelně OÚ. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obec Partutovice, tel. 581 625 294, ou@partutovice.cz .

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tomáš Bibrlík, tel. 777 698 876, t.bibrlik@regionhranicko.cz .

Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Vyvěšeno: před čtyřmi týdny

Harmonogram akcí 2018–2019

Harmonogram akcí 2018–2019

Vyvěšeno: před třemi měsíci

Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb.

Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko na rok 2017.

Zpravodaj je ke stažení zde.

Vyvěšeno: před jedním rokem

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před dvěma roky

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před třemi roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před sedmi roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČR Povodňový systém ORP HraniceEvropská databanka

Mapový portál

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit, je menší zlo, než nedělat nic a předem odsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2014 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena