Zápisy do Základní umělecké školy Potštát

pro školní rok 2021/2022

 

 

Jak postupovat při zápisu dítěte do ZUŠ Potštát:

 

Zájemci, (zákonní zástupci) o studium se přihlásí online na www.izus.cz

 

Na základě elektronické přihlášky proběhne v následujících termínech ověření předpokladů pro studium na ZUŠ Potštát

V rámci Dnů otevřených dveří v budově školy na Potštátě a dalších místech poskytovaného vzdělávání – Střítež nad Ludinou (budova MŠ), Partutovice a Olšovec (budovy ZŠ)

 

10. – 21. května 2021

14. – 18. června 2021

25. – 31. srpna 2021

 

K ověření předpokladů pro studium se mohou dostavit i ti, kteří nestihli podat elektronickou přihlášku.

Jana Kozubíková MBA, ředitelka školy

 

Konkrétní kritéria pro přijetí ke studiu:

Předpokladem k přijetí je prokázání talentu absolvováním talentové zkoušky ve zvoleném oboru. Po úspěšně vykonané talentové zkoušce, v případě zájmu o studium je třeba odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku.

 • Při přijímání je zohledněna volná kapacita vyučovaného předmětu
 • Ke studiu se mohou hlásit děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021 a starší. V případě mimořádného talentu lze přijat i dítě čtyřleté.
 • Žáci od 7 let jsou přijímáni a zařazováni do ročníků i bez absolvování přípravné hudební výchovy

Talentová zkouška

V hudebním oboru se talentová zkouška skládá ze zjišťování předpokladů žáka, a to:

 • zpěv jednoduché písně dle libovolného výběru, hlasový rozsah
 • rytmické cítění – vytleskání jednoduchých rytmických útvarů
 • sluchové předpoklady – rozlišení 1, 2 a více tónů
 • intonace – zpěv tónu zahraného na klavír nebo zazpívaného učitelem
 • pohotové reagování, schopnost komunikace s učitelem

Účast zákonného zástupce při přijímací zkoušce je nutná.    

Podmínky studia v naší škole:

 • pravidelná docházka
 • domácí příprava
 • dodržování školního řádu
 • včasná úhrada úplaty za vzdělávání 
 • prospěch ve všech vyučovacích předmětech daných Školním vzdělávacím programem
 • aktivní účast při akcích školy

Zaměření školy a základního uměleckého vzdělávání vůbec:

 • Základní umělecké vzdělávání je koncipováno jako dlouhodobé a systematické
 • ZUŠ jsou školy zařazené v síti škol a vzdělávání v nich se řídí školským zákonem a Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 • ZUŠ poskytuje základy umělecké vzdělávání v hudebním oboru, vydává vysvědčení a není alternativou zájmového kroužku.
 • Cílem vzdělávání v naší škole je absolvování všech tří stupňů studia.
 • Posláním ZUŠ není jen vzdělávání v konkrétním uměleckém oboru, ale také rozvíjení kulturně společenských hodnot, výchova zdravě sebevědomých mladých lidí s citem  pro obecně platné a morální hodnoty společnosti.